EFOP-1.5.3-16-2017-00079 Tanulmányi Ösztöndíj

TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Nagyoroszi Község Önkormányzata a „Nyugat-Nógrádi térségi összefogás EFOP-1.5.3-16- 2017-00079” kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő
felsőfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére.

2018/2019 2. félév

I.) A pályázat célja:

Nagyoroszi Község Önkormányzata, a település és a vidék népességmegtartó erejének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása érdekében a Nagyoroszi településen élő, azon felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei

1.) Nagyoroszi község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitel szerűen ott él.

2.) Első alapképzési, mesterképzési, osztatlan egyetemi és főiskolai diploma megszerzése érdekében nappali tagozatos felsőoktatási hallgatói jogviszonyban áll.

3.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi átlageredménye minimálisan 3,5 legyen.

4.) A projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben aktívan részt vesz

Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:

olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni, közösségi szolgálatot teljesít vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén, nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik.

III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat. A pályázati űrlap a helyi polgármesteri hivatalban elérhető.

2.) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi vagy év végi tanulmányi eredményének hitelesített másolata

3.) Hallgatói jogviszony igazolás 4.) Lakcímkártya másolata

5.) Részvételi szándéknyilatkozat a projekt keretében megvalósuló programokon

IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, – számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum másolata

2.) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka végzéséről,

V.) Elnyerhető támogatás összege:

Támogatott tanulók maximális száma:15 fő

Minimális támogatási összeg: (2019. február hónap 1. napjától 2020. január hónap 31. napjáig,12 hónapon keresztül, havi 10.160 Ft/fő

VI.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:

Nagyoroszi Község Önkormányzata

VII.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

1.)A 2018/2019-es tanév második félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2019. január 31.

2.) A pályázatok beadási határideje és módja: 2019. február 15. nap 12,00 óra; személyesen vagy postai úton; Nagyoroszi Polgármesteri Hivatal (2645 Nagyoroszi, Fő út 1.)

3.) A pályázatok elbírálási határideje: 2019. február 25. nap, a Képviselő-testületi ülés időpontja.

4.) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

5.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása havonta történik, a kihirdetést követő 30 napon belül.

6) A pályázati kiírásban megszabott tanulmányi eredmény esetén (tanév végi bizonyítvány másolat bemutatását követően) az ösztöndíj a 2019/20-as tanév első félévére is kifizetésre kerül. A támogatásra jogosultak számának csökkenése esetén a felszabadult keretet a Képviselő-testület egyenlő részben osztja szét a támogatásra jogosultak között.

7.) Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.

8.) A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

Melléklet