PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEK/TANULÓK/HALLGATÓK KÖZNEVELÉSHEZ/FELSŐOKTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00056 számú „Összefogás Nyugat-Nógrádban – a humán szakemberek helyben maradásáért és a hátrányos helyzetű gyerekek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növeléséért” című projekt Főkedvezményezettje, azaz Nagyoroszi Község Önkormányzata „Tanulói ösztöndíjpályázatot” hirdet a projekt keretein belül.

I.) A pályázat célja:

Nagyoroszi Község Önkormányzata Nagyoroszi és a vidék népességmegtartó erejének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés és a hátrányos helyzetű gyerekek/fiatalok hátránykompenzációjának támogatása érdekében az EFOP 3.9.2-16-2017-00056 projekt keretein belül ösztöndíj pályázatot hirdet, azon köznevelési vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei

1.) Nagyoroszi községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott él,

2.) általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola/szakiskola, főiskola, egyetem beiratkozott tanulója,

3.) hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§-ban meghatározottak szerint,

4.) más ösztöndíjban nem részesül.

Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:

  • olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni,
  • közösségi szolgálatot teljesít vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén,
  • nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik.

III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Pályázati adatlap, amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat. (A pályázati űrlap Nagyoroszi település polgármesteri hivatalban elérhető.),

2.) tanulói jogviszony igazolás másolata

3.) jegyző általi igazolás eredeti vagy hitelesített másolata a hátrányos helyzetről

4.) lakcímkártya másolata

IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, – számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum másolata,

2.) igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka végzéséről,

3.) bármilyen egyéb dokumentum, amely a pályázat elbírálása szempontjából releváns lehet.

V.) Elnyerhető támogatás összege:

Támogatott tanulók maximális száma: 20 fő

Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/fő.

A támogatás összegét a pályázat pozitív elbírálása esetén Nagyoroszi Község Önkormányzata egy összegben utalja a Támogatott által megadott bankszámla számra.

VI.) A pályázatok beadási határideje és módja:

2023.04.12.; személyesen vagy postai úton; Nagyoroszi Polgármesteri Hivatal (2645 Nagyoroszi, Fő út 1.)

VII.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:

Nagyoroszi Község Önkormányzata a nagyorosziph@nagyoroszi.hu e-mail címen vagy a 06-35-574-009 telefonszámon.

VIII.) A pályázatokat Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az bírálja el a benyújtási határidő után, legkésőbb 2023.04.20-ig.

Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A támogatást elnyert ösztöndíjasok számára az ösztöndíj egyszeri összegének kiutalása az eredmények kihirdetése után folyamatosan történik.

IX.) Adatkezelés:

A pályázó (pályázó törvényes képviselője) pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az adatok nem a valóságnak megfelelően kerültek feltüntetésre, a tanuló a pályázatból kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos központi adatbázis kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat a Nagyoroszi Település Önkormányzata látja el.

A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

Pályázati kiírás és melléklet letöltése: Itt

Melléklet külön: Itt