Tájékoztatás az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatás

az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2020. július 1-től hatályos rendelkezései alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
 • magánszemély a kérelmező,
 • a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárás.

Házi ivóvízigény: A polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégzése.

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

Jegyző által kiadott engedélyek:

 • Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése.
 • Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kutak esetében.
 • Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, amelyek a jogszabályok értelmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.
 • Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.

Engedélyt kell kérni:

 • Minden újonnan létesítésre kerülő jegyzői engedélyezés körébe tartozó kútra.
 • Minden 1992. február 15. után létesített ásott vagy fúrt kút engedélyköteles, amennyiben nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.

Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül üzemeltetési engedélyt kell kérni,
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
 • ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét igazoló dokumentum.
 • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet § (2) bekezdése szerinti szakember végzettségére vonatkozó igazolás másolatát.

Fúrt kutak esetében a kérelem benyújtásához elegendő kútfúró szakember (akinek végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak) közreműködése, nem szükséges a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkező tervező közreműködése.

Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására nincs szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket a típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyomtatvány kitöltésével és sajátkezű aláírásával.

Aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.

Az engedély nélkül, vagy jegyzői engedélytől eltérően létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges formanyomtatvány letölthető Nagyoroszi Község Önkormányzata honlapjáról (www.nagyoroszi.hu), vagy személyesen beszerezhető hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban.

A fennmaradási/üzemeltetési kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő személyesen, postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító önkormányzati hivatali portál útján.

Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Ügyintézési határidő: A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Nagyoroszi, 2023. április 10.

                                                                                                                                               Kapás Ildikó
                                                                                                                                                   jegyző

 

Nyomtatvány: Vízjogi fennmaradási-üzemeltetési engedély kérelem