Álláshirdetés – Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézmény vezető

Nagyoroszi Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyoroszi Község Önkormányzata

Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézmény vezető (vezető állású munkavállaló)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési szakember munkakörű munka törvénykönyve szerinti jogviszonyban alkalmazott a Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a közművelődési és könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért. Feladatai körébe tartozik a művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, a település rendezvényeinek és a Művelődési Ház és Könyvtár programjainak tervezése, szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval, szakmai szervezetekkel, a település civil szervezeteivel, az önszerveződésű csoportokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében foglalt képesítési és szakmai feltételeknek megfelelés; a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdés alapján államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzése;,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet, cselekvőképesség
 •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         a település hagyományainak, közösségeinek ismerete;
 •         közművelődési, könyvtári programok szervezésében, lebonyolításában való jártasság
 •         közművelődés területén szerzett intézményvezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
 •         részletes szakmai önéletrajz;
 •         végzettséget, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata;
 •         a 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi;
 •         az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;
 •         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;
 •         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 •         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
 •         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
 •         nyilatkozat összeférhetetlenségről;
 •         motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babicska Károly polgármester nyújt, a 0635/574009 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyoroszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/1862/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Nagyoroszi Művelődési Ház és Könyvtár integrált intézmény vezető (vezető állású munkavállaló).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a pályázó meghallgatását követően dönt a vezetői megbízás létesítéséről. A pályázat kiírója 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Nagyoroszi község honlapja: www.nagyoroszi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bek. alapján a foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor, attól függetlenül, hogy a pályázati kiírás technikai okok miatt közalkalmazotti jogviszony létesítésére szól. A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális szakmai munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetősége biztosított.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Link: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ug7e4psni5