Bölcsődei intézményvezetői pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS magasabb vezetői (intézményvezetői) állás
betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot ír ki a Nagyoroszi Községi Bölcsőde (2645 Nagyoroszi, Rákóczi út 3.) magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére.

A munkáltató megnevezése: Nagyoroszi Község Önkormányzata 2645 Nagyoroszi, Fő út 1.

A munkavégzés helye: Bölcsőde 2645 Nagyoroszi, Rákóczi út 3.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Az állás betöltésének időpontja: 2019. augusztus 1.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: vezetői megbízással egyidejű határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A vezetői megbízás kezdő napja: 2019. augusztus 1.

A vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2024. július 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– megbízhatóság,
-főiskola, óvodapedagógus vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataitól szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rend. 2. melléklet I/2. C pontjában bölcsődevezetőre előírt képesítés és pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– felhasználói szintű számítógépes ismeret,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat, szakmai tapasztalat, idegen nyelvismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatait,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános
adatokon kívül, a pályázat elbírálásával összefüggő egyéb információkra tekintettel
hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítését.

Illetmény és egyéb juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nagyoroszi Község honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30. nap.

Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati benyújtási határidő lejártát követően, a Szociális Bizottság véleményezési határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésén bírálja el, legkésőbb 2019. július 15.-ig.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:
-Nagyoroszi község honlapja
-Hirdetőtábla

A pályázat iránt érdeklődők az intézményt előzetes egyeztetés alapján meglátogathatják, a szükséges információkat rendelkezésükre bocsátjuk.

A pályázatot postai úton, vagy személyesen Nagyoroszi Község Polgármesterének címezve (2645 Nagyoroszi, Fő út 1.) zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT”. Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Gönczöl József polgármestertől a 06-35-574-009-s telefonszámon lehet kérni.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS