Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde – Óvodavezető

Nagyoroszi Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyoroszi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2.

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi, Rákóczi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú és bölcsődés gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség ,
 •         óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.
 •         A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz
 •         vezetői program
 •         iskolai végzettséget, szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 •         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 •         amennyiben a vezetői megbízás képviselő-testületi ülésen történő tárgyalását zárt ülés keretében kéri tárgyalni, erre vonatkozó nyilatkozat
 •         nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babicska Károly polgármester nyújt, a 0630/229-1593 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagyoroszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/661/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
 •         Elektronikus úton Babicska Károly részére a nagyorosziph@nagyoroszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagyoroszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázatok beérkezését követően dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         nagyoroszi.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.