PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Nagyoroszi Pálfalvi Nándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető/igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyoroszi Község Önkormányzata

pályázatot hirdet a

Nagyoroszi Pálfalvi Nándor Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető/igazgató

 (magasabb vezető)

 munkakör betöltésére.

A munkakör megnevezése: intézményvezető, művelődésszervező

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a jogszabályokban, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartásáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért, a közművelődési és könyvtári intézményegységek szakszerű, törvényes és hatékony működtetéséért. Felelősséggel tartozik a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatáért és megőrzéséért. Feladata a település közművelődési tevékenységének koordinálása. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai munkát. Feladatai körébe tartozik a művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása. Kapcsolatot tart a fenntartóval, szakmai szervezetekkel, a település civil szervezeteivel, az önszerveződésű csoportokkal. Közreműködik az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatásában, a pályázatok előkészítésében. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói felett.

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű, 2024. április 1-jétől 2029. március 31-ig tartó megbízás.

A munkavégzés helye: Nagyoroszi Pálfalvi Nándor Művelődési Ház és Könyvtár
2645 Nagyoroszi, Kertész utca 45.

Munkabér és juttatások:
A javadalmazás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • szakirányú felsőfokú végzettség a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3.§-ában, valamint az 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétének hivatalos igazolása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képzést a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
 • fennálló vagy a vezetői megbízással egyidejűleg létesítendő munkaviszony az intézménnyel,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a település hagyományainak, közösségeinek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (a pályázó személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkaköreinek adataival),
 • motivációs levél,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi vagy munkáltatói okmány(ok) másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely alapján büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását kéri-e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 4. 17.00 óra (beérkezési határidő)

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2645 Nagyoroszi, Fő út 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Nagyoroszi Pálfalvi Nándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat”

 

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázatokról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerint. A pályázat kiírója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje: 2024. február 1.

A pályázattal kapcsolatban további információt Babicska Károly polgármester nyújt a 35/574-009 telefonszámon.

PDF formátum: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS