PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Temetőgondnok és zöldterület kezelő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet

temetőgondnok és zöldterület kezelő

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötéssel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2645 Nagyoroszi közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a község temetőjének rendben tartása, fűvágás, temetőház/ravatalozó és annak környéke rendben tartása,

 • sírok közti átjárhatóság biztosítása,

 • jelzi az Önkormányzat felé a keletkezett hulladék elszállíthatóságának tényét,

 • a temető rendjének megtartásáról és megtartatásáról való gondoskodás,

 • anyagkészlet nyilvántartás és elszámolás készítése/leltár készítés,

 • biztosítja a köztemető mindennapi és a ravatalozó ajtó alkalmanként nyitását, zárását,

 • közreműködik a temetési hely kijelölésében, felügyeli a sírásást,

 • elvégzi a ravatalozó és felszerelésének, valamint a temetőben lévő minden egyéb közcélú létesítmény, tárgyi eszköz karbantartását, felújítását.

 • vízvételi helyek tisztán tartása, vízvételi lehetőség biztosítása 04.01.-11.05-ig

 • faágak levágása 3 méteres magasságig, falevelek gyűjtése, sövény nyírása.

 • temető területén síkosság mentesítési feladatok elvégzése.

 • temetkezési sírhelyek egyeztetése, temetések egyeztetése, elektronikus temetői nyilvántartó könyvbe történő bevezetése.

 • temetésre érkezők eligazítása,

 • kapuk, padok, hulladéktárolók, kerítés karbantartása, festése,

 • jelzi az Önkormányzat felé a véleménye szerint szükséges fejlesztéseket, mely jelzés az Önkormányzat részére nem keletkeztet kötelezettséget,

 • a köztemető bejáratánál a látogatók részére tájékoztatót függeszt ki a nyitvatartási időről, a temető rendjéről, a temető részletes térképéről,

 • nyilvántartást vezet a köztemetőben munkát végző vállalkozókról az időpont, a munkavégzés helye (pl. sor, parcella, sírhely megjelölésével), a munka jellege és a vállalkozó nevének, adatainak feltüntetésével,

 • elvégzi a polgármester által rábízott egyéb feladatokat.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • 18. életév betöltése

 • B kategóriás jogosítvány

 • egészségügyi alkalmassági

 • minimum középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik

 • parkgondozási, zöldfelület karbantartási feladatok ellátásában való jártasság

 • kisgépkezelői végzettség, temetőgondnoki végzettség előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz

 • motivációs levél

 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylést igazoló szelvény

 • nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását kéri-e

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 19. 1600

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babicska Károly polgármester nyújt a 35/574-009 vagy a 30/229-1593-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, Nagyoroszi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2645 Nagyoroszi, Fő u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: temetőgondnok.

 • Elektronikus úton, Babicska Károly részére a nagyorosziph@nagyoroszi.hu  e-mail címen keresztül.

 • Személyesen, 2645 Nagyoroszi, Fő út 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés