Nagycsaládos földgáz árkedvezmény

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztó nagycsaládos kedvezményt vehet igénybe.

A kedvezmény igénybevételéhez igénylőlap kitöltése és aláírása, valamint mellékletek csatolása szükséges.

A nagycsaládos kedvezményre jogosult, aki egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik

  • és a családok támogatásról szóló 1998. évi törvény szerint legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, és egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy
  • és az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.

A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

A kedvezmény mértéke:

  1. a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező jogosult által maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként – 2022. augusztus 1-től – 85731 MJ (63645 + 22086 MJ), valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 11043 MJ, (2022. augusztus előtt három gyermek esetében 61560 MJ, negyedik gyermektől gyermekenként 10250 MJ volt a kedvezmény mértéke.)
  2. a) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a kedvezmény 2022. augusztus 1. előtt Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési területenként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát).

Az árakat a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, míg a kedvezménnyel összefüggő rendelkezéseket a 494/2017. (XII.29.) Korm. rendelet, a 290/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet, valamint a 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról rendelkező 290/2022.(VIII.5.) Korm. rendelet és az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII.23.) szerint 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig a fentiektől eltérően a fogyasztói közösség tagja nem forintban meghatározott kedvezményre jogosult, hanem az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, MJ-ban meghatározott kedvezmény illeti meg,

Eszerint a jogosult részére biztosított kedvezményes mennyiség felső határa három gyermek esetén 85 731 MJ/év, negyedik gyermektől számítva gyermekenként a további kedvezmény 11 043 MJ naptári évenként.

A tűzhelyátalány fogyasztásra kötött szerződéssel rendelkező jogosultak esetében a 69/2016. (XII.29.) NFM rendelet 2. számú melléklete határozza meg a havonta számításba veendő földgázfogyasztást, amely a legnagyobb mérték esetében sem haladja meg a kedvezményes díjszabással maximálisan vételezhető 63 645 MJ földgázmennyiséget.

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári év folyamán bármikor benyújtható a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal).

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap beszerezhető a kormányhivatal családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatain, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) www.allamkincstar.gov.hu internetes honlapjáról Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez – Családtámogatás (gov.hu) is.

A kérelemhez mellékelni kell

  1. a) a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát, valamint a számlán szereplő összeg befizetését igazoló okmány másolatát (pl. csekk, átutalás)
  2. b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki önálló felhasználási helyre egyetemes szolgáltatóval vagy annak megbízottjával illetve fogyasztói közösség esetében, akinek nevében a fogyasztói közösség képviselője gázfogyasztásra szolgáltatási szerződést kötött és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

Az igénylőlapon szereplő táblázatban fel kell tüntetni az igénylőn kívül minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös háztartásban él és a lakcíme azonos, ide értve azon gyermekeket, akik után családi pótlékban (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás) részesülnek, vagy a családi pótlék összegének meghatározásánál figyelembe vételre kerültek. A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a nagycsaládos kedvezményre jogosultság megállapítása szempontjából a Magyar Államkincstárnál és a kormányhivatalnál a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

Aki részére nem a kormányhivatal állapította meg és nem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja a családi pótlékot, hanem családtámogatási kifizetőhelytől részesül ellátásban, nem kell igazolást csatolnia a családi pótlékra való jogosultság fennállásáról. Ennek alapján a kérelmet elbíráló kormányhivatal a Magyar Államkincstáron keresztül keresi meg a családtámogatási kifizetőhelyet az igazolás beszerzése érdekében.

Az igénylőlap 5. pontját fogyasztói közösségben élő kérelmező esetében kell csak kitölteni.

A kérelem benyújtásával az igénylő hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és a szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője részére történő átadásához.

Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Amennyiben ugyanazon felhasználási helyen, több gázmérőkészüléken mérik a felhasznált energiát, abban az esetben sem kell mérőkészülékenként külön-külön igénylőlapot kitölteni, de a számla és a befizetést igazoló okmány másolatát – szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolatát – valamennyi mérőkészülék tekintetében csatolni kell.

A kedvezményre való jogosultság időtartama, bejelentési kötelezettség

A kérelmek elbírálására irányadó ügyintézési határidő 8 nap (sommás eljárás), ha a kérelmen minden adat megfelelően lett feltüntetve, a mellékletek csatolása megtörtént. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a kérelmet teljes eljárásban bírálja el a kormányhivatal, melynek határideje 60 nap. A kormányhivatal döntéséről határozatban értesíti a kérelmezőt, valamint az egyetemes szolgáltatót. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évenként igényelni a kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak. Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

A jogosultság feltételeinek megszűnését, úgy mint az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnését, három vagy több gyermek után vagy figyelembevételével történő családi pótlék folyósításának bármely okból történő csökkenését, megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását, a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító kormányhivatalnak.

A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.

A megállapított kedvezmény érvényesítése

A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a kormányhivatal által kiadott határozatnak megfelelően a kiállított számlában (részszámlában) érvényesíti. Fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője (közös képviselő) a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

A megállapított kedvezmény ellenőrzése, felülvizsgálata

A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek a fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet az igénylőnél, illetve a jogosultnál. Az ellenőrzés során az igénylő, illetve a jogosult köteles a kormányhivatallal együttműködni. Amennyiben az igénylő illetve a jogosult ezen együttműködési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megszünteti.

A kormányhivatal akkor is megszünteti a kedvezményre való jogosultságot, ha annak feltételei nem állnak fenn. A kormányhivatal minden év december 31-éig a nyilvántartásában november 15-én szereplő adatok alapján ellenőrzi a kedvezményre való jogosultság családi pótlékkal összefüggő feltételének fennállását. A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és a törvényes késedelmi kamattal növelt különbözetét, illetve fogyasztói közösség esetén a kedvezmény összegét köteles a szolgáltatónak megfizetni. A jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a kedvezmény általános forgalmi adóval növelt összegét megfizetni a szolgáltató felé, ha a kedvezmény igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor.

Egyéb

A kedvezménnyel összefüggő egyéb kérdései megválaszolására az illetékes kormányhivatal családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatai, illetve a Call-Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.

Budapest, 2022. augusztus

                                                                                   Magyar Államkincstár